روش موثر برای متوقف کردن حمله فیل

در این فیلم بیننده شاهد روش موثر یک مرد در متوقف کردن حمله یک فیل خواهد بود . البته باید فرض کرد اگر این روش موثر واقع نمی شد ، چه اتفاقی رخ می داد. // داد هوار ترساندن مرد شجاع نترس