آخر عاقبت زرنگ بازی سقوط درچاله

کارگران شهرداری یک شهر روسیه برای مرمت یک خرابی چاله عمیقی در خیابان کنده و در مقابل آن مانعی گذاشته اند تا اتومبیل ها در آن سرنگون نشوند.وسایل نقلیه با احتیاط از کنار چاله عبور میکنند و موجب راه بندان شده است.راننده یک اتومبیل شاسی بلند بدون توجه به مانع هشدار شهرداری می خواهد از سمت راست ماشین هایی که توقف کرده اند سبقت بگیرد.زرنگ بازی این راننده