کلیپ آموزش خانه داری : گلهای ژله ای

وسایلی که مورد نیاز هست: مفتول نسبتا ضخیم ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر، مفتول نازک بر به رنگ نقره ای برای پیچیدن دور مفتول ضخیم، دو اندازه مختلف منجوق کریستال یا مروارید، انبر، چسب قطر ای.مفتول ضخیم را با انبر به شکل نیم دایره درآورده و انتهای هر دو طرف را گرد میکنیم تا گوش را زخم نکند. سیم نازک را دور مفتول نیم دایره پیچانده و اولین شاخه را به اندازه ۱۵ سانتی متر مروارید ریز ویا منجوق را چیده و در انتها مروارید یا کریستال درشت را در سیم میچینیم؛ و از پشت کریستال سیم را ادامه داده و دور مفتول میپیچیم. و همینطور به فاصله نیم سانت یا کمتر همین عمل را تکرار میکنیم. اندازه هر شاخه که بیرون میزند را میتوانید به دلخواه بلند و کوتاه انتخاب نمائید. با چسب قطره ای میتوانید روی سیم های نقره ای اگر مایل بودید مروارید بچسبانید.