کلیپ آموزش خانه داری : کتیبه دوزی گل و برگ

خدمت خانم های عزیز ما امروز می خواهیم برگ و گل را به صورت کتیبه دوزی ولی با دوخت برگ و گل انجام دهیم سرمه ها به اندازه یک سانت همه را به یک اندازه بریده ایم و باز از وسط گل ها شروع میکنیم این طرح ها فقط برای تابلو کاربرد ندارد بر روی لباس تابلو ترمه انجام میشود چند ردیف سرمه که اینجا زدیم بر میگردیم از وسط دوباره کار را شروع میکنیم یعنی چند ردیف این طرف چند ردیف آن طرف تا آخر برگ برسد این برگ تا آخر روی خط و از وسط گل را هم به همین ترتیب من آماده شده اش را خدمتتان نشان میدهم این است خداحافظ