بلعیدن مار ضعیف توسط مار قویتر

471
07 مهر 1394

این دو مار را در چین به جنگ هم انداخته اند تا ببینند کدام یک قویتر است. سرانجام مار ضعیف خوراک مار قویتر می شود و او را می بلعد. // قورت دادن خوردن دعوا درگیری نبرد


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x