بلعیدن مار ضعیف توسط مار قویتر

این دو مار را در چین به جنگ هم انداخته اند تا ببینند کدام یک قویتر است. سرانجام مار ضعیف خوراک مار قویتر می شود و او را می بلعد. // قورت دادن خوردن دعوا درگیری نبرد