بدشانس ترین آدم های دنیا

چند جوان در پیاده رو ایستاده و با هم حرف می زنند و یک زن هم نزدیک آنها ایستاده-در زمان و مکان نامناسبی.در شهر هاربین چین چند جوان در پیاده رو آسوده خاطر ایستاده و با هم گپ میزنند.زن سالمندی هم با خیال راحت در فاصله نزدیکی ایستاده.پسر و دختر جوان خوش شانسی از کنار آنها عبور کرده و دور میشوند که...البته بین این افراد یک دختر چندان هم بدشانس نبود