وال گوژپشت قایق را له کرد

جام جم نما:یک گروه توریست سوار بر قایق های کایاک در خلیج مونتری وال های گوژپشت یا آوازه خوان را تماشا می کردند که ناگهان... توریست ها سوار با کایاک در خلیج مونتری در سواحل کالیفرنیا قایقرانی می کردند. آنها در حال تماشای وال های گوژپشت یا آوازه خوان بودند که ناگهان یکی از وال ها از آب بیرون پریده و با آن وزن سنگینش به روی یکی از کایاک ها دو سرنشین داشت می افتد.