کلیپ آموزش خانه داری : عروسک سیمی

مواد لازم: سیم مفتولی روکش دار، کنف برای موهای عروسک، خمیر گل چینی برای صورت، منجوق برای چشم ها، چرم در رنگ های مختلف برای بدن. ابتدا سیم ها را به اندازه 12 تا 13 س.م میبریم. پنج قطعه لازم است دو قطعه برای دست و دو قطعه برای پا. یک قطعه سیم وسط که به صورت ساده است. دست ها و پاها یک س.م بالاتر به هم وصل میکنیم. برای بدن عروسک چرم را به صورت مربع بزرگ، برای دست ها مستطیل کوچک، مربع برای دامن و یک مثلث برای پا. دوتا برای پا و دو تا برای دست. با استفاده از خمیر گل چینی به اندازه یک گلوله برمیداریم توی دست به حالت بیضی حالت میدهیم و با انگشت دو تا چشم و دهان درست میکنیم و سوراخ بینی میگذاریم. برای مو های سر از کنف استفاده میکنیم و به سرش میچسبانیم.