کلیپ آموزش خانه داری : رطوبت زدایی نمک

بعضی مواقع مشاهده می شود که به علت وجود رطوبت سوراخهای نمک دان مسدود شده و نمک به سختی از آن خارج می شود برای رفع این مشکل می توان چند دانه برنج داخل نمک دان انداخت که این کار باعث جذب رطوبت نمک گردیده و سوراخ های نمکدان نیز مسدود نمی گردد.