کلیپ آموزش خانه داری : رنسانس دوزی

یکی از رودوزی های سنتی اصیل ایرانی رنسانس دوزی یا قیطان می باشد.این کار امروزه بیشتر به عنوان رومیزی برای خانه ها و سایر مکانها استفاده می شود.البته این کار زمانی که بر روی لباس استفاده شود به عنوان قیطان نامبرده می شود.