کلیپ آموزش خانه داری : خطاطی روی خشت

ابتدا طرح خطاطی را روی خشت آماده که گل رویش گذاشتیم میکشیم سپس ، با تیغ جراحی دورش را خالی میکنیم باید دقت کنیم که کاملا ظریف انجام دهیم داخل خط نشوید . کار را یک تیکه بردارید . دورش را تمیز کنید و زیاد کار را گود نکنید . بعضی جا ها نیاز به آب و گل بیشتر و بعضی ها گل کمتری در ماورند . کنارش را با سنجاق در هنگام خیسی بافت میزنیم و روی کار دست نمیکشیم .