کلیپ آموزش خانه داری : برجسته دوزی گل و برگ

با سلام خدمت خانمهای عزیز این جلسه می خواهیم برجسته دوزی گل و برگ را خدمتتان آموزش دهیم شما می توانید با هر رنگ سرمه از وسط شروع کنید سرمه ها را اندازه می گیرید دور گل ها ساقه دوزی و پنبه دوزی شده سلیقه ای است می توانید سرمه خالی کار کنید می توانید سرمه و منجوق کار کنید می توانید فقط منجوق کار کنید ما یک ردیف سرمه کار می کنیم یک ردیف منجوق سوزن را از وسط بغل سرمه باید مماس با سرمه باشد عبور می دهیم این نکته برای گل های کوچک تر بکار می رود برای گل بزگتر ما باید یک لایی چسب از روی گل در آوریم ولایه پشم شیشه استفاده کنیم البته کار برجسته دوزی فقط برای روی گل نیست در کتیبه دوزی ، کارهای نوشته ، تابلو و .... از این روش استفاده می شود این گل های آماده شده است که تمام شده اینا منجوق کامل کار شده ، این سرمه کامل کار شده و این با منجوق و سرمه و این بستگی به خانم ها دارد ولی اگر منجوق کار کردید وسط باید سرمه باشد و اگر سرمه کار کردید وسط باید منجوق باشد و بر عکس