کلیپ آموزش پزشکی : ماساژ قلبی

اگر در مواقع ناگهانی با ایست قلبی مواجه شدید اولین كار پاسخگویی بیمار را بررسی میكنیم با ضربه زدن روی شانه ها ی بیمار و صدا زدن انجام میگیرد (آقا یا خانم چشمهایت را باز كن ) احتیاجی به تحریك دردناك نیست . اگر نه جواب داد و نه نفس كشید دست خود را روی سینه اش قرار داده، دست مقابل را روی آن بگزارید و در هم قفل كنید به بیمار نزدیك شوید كاملا عمود به قفسه سینه ی بیمار قرار بگیرید و شروع كنید با سرعت 100 بار در دقیقه به ماساژ قلبی دادن فشار در بزرگسالان 4 تا 5 سانتی متر است كودكان و شیر خواران، مصدومان غرق شدگی ، خفگی با اجسام خارجی و كسانیكه از ایست قلبی شدن اشان چند دقیقه میگذرد نباید این كار را انجام دهیم . برای آنها باید احیای قلبی ، ریوی معمول را انجام دهیم یعنی اینكه ضمن فشردن قفسه باید راه هوایی را باز كنیم و تنفس دهان به دهان انجام دهیم . 30 بار ماساژ قلبی و 2 تنفس .احیاء را تا زمان پلك زدن و قورت دادن آب دهان ادامه می دهیم . پس دست بیمار را زاویه 90 درجه رو به بالا قرار می دهیم و دست دیگر راروی صورت بیمار، پای سمت مقابل را خم میكنیم و دست امان را پشت پای بیمار قرار داده و با یك حركت بیمار را بر می گردانیم و سپس راه هوایی را باز میكنیم اطمینان پیدا میكنیم از اینكه تنفس خود به خودی و مؤثری دارد و تآمل میكنیم تا اورژانس…