کلیپ آموزش پزشکی : امداد رسانی در تصادف

80 درصد آسیب ها ی نخاعی ناشی از جا به جایی های غلط صورت می گیرد كه در حوادث و سوانح اتفاق میافتد . روش صحیح بیرون آودن مصدوم ابتدا درب خودرو را باز كرده ، اگر خودرو روشن است خاموش كنید و سویچ را در آورده و روی داشبورد قرار دهید و با مصدوم صحبت كنید ( آقای صدای من را می شنوی ؟ ) با توجه به ضربه ای كه به خودرو وارد شده است امكان قرار دادن سر مصدوم در موقعیت مناسب ممكن نیست در عین حال اگر موقعیت بود از پشت سر و گردن مصدوم را نگه می داریم و با ملاحظه میكشیم عقب تا مجاری تنفسی باز شود تا بتوانیم دهان مصدوم را كنترل كنیم . تلاش میكنیم تا راه هوایی مصدوم باز شود چنانچه دندان مصنوعی دارد بیرون بیاورید و زبان را با دست در راستا ی خوداش قرار دهید . مجاری تنفسی را كنترل كنید . سوال كردن ( اسم شما چیست ؟ چند نفر بودید ؟ ...) مهم است زیرا از شدت ضربه به سر مصدوم با اطلاع می شوید با روسری ، چادر ، روزنامه ، بطری آب گردن مصدوم را ثابت نگه دارید . به محض مشاهده ی یك حادثه ابتدا خودروی خود را در محل مناسب پارك كنیم كه منجر به حادثه ی ثانویه نشود . دویدن به سمت حادثه باید با شرایط ایمنی صورت گیرد . نكات هشدار برای خودروهایی كه به محل حادثه نزدیك می شوند در 100 تا 120 متری نكات ایجاد كنیم .