کلیپ آموزش فناوری های نوین : نیروگاه برق خودكفا

حسین غنمی هستم و 30 سال است در بخش صنعت فعالیتهای ویژه انجام داده ایم 14 سال است به صورت خاص چند پروژه را انجام داده ایم (از جمله )نیروگاه برق و موتور خودرو بدون سوخت را ثبت اختراع كرده ایم . تولید برق از خود برق بدون سوختن انرژی تولید كرده ایم . هر ژنراتور ی با هر توانی با 1 الكترو موتور 3/1 كه 3/1 توان آن را نیاز دارد بچرخش در می آیدپس از استارت اولیه (20 تا 30 ثانیه ) سپس استارتر از مدار خارج میشود و 3/1 خروجی ژنراتور ر ا برای حركت و مازاد میتواند الكترو موتور را تغذیه كند . این اختراع در بخش صنعت ، كشاورزی ، دامداری ، خانگی كاربرد دارد و كم هزینه است .