کلیپ آموزش فناوری های نوین : پتنت (سند ثبت اختراع)

پتنت (سند ثبت اختراع) حق انحصاری هر مخترع در قبال اختراع یا ایده ی ثبت شده اوست كه به خود فرد یا نماینده ی قانونی وی اعطا می شود. اختراع محصول یا فرایندی است كه راه نویینی در جهت انجام كاری ارائه كند یا راه فنی جدیدی را برای حل مشكل خاصی پیشنهاد كند.در یك اختراع و ایده باید سه معیار نوآوری، تازگی، سودمندی در آن دیده بشود. حق امتیاز اختراع 20 سال می باشد و باید به این نكته اشاره كرد كه مخترع می تواند حق امتیاز اختراع خود را به طور كلی یا جزی واگذار كند و مالك حق امتیاز الزاما به مخترع اشاره نمی شود و مالك می تواند تصمیم بگیرد كه چه كسی از اختراع استفاده نماید و تا پایان گذشت این مدت كسی نمی تواند از اختراع استفاده كند ... سند ثبت اختراع، حق امتیاز یا اندیشه‌گواه (به انگلیسی: Patent) حق انحصاری است که در قبال اختراع یا ایدهٔ ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می‌شود. انحصار مجموعه‌ای از حقوق منحصربه‌فردی است که از طرف دولت‌ها برای مدتی معین در عوض تنظیم و افشاء عمومی جزئیات معین از یک، روش، جریان عمل یا ترکیب خاصی از ماهیت (مفهوم) (که به عنوان اختراع شناخته می‌شود) در اختیار شخص خاصی قرار می‌گیرد. بطوریکه آن مفهوم، اختراعی جدید، مفید یا مورد استفاده صنعت شناخته شود. طبق تعریف سازمان جهانی مالکیت معنوی،…