کلیپ آموزش فناوری های نوین : قطار بدون موتور

حسین غنمی هستم ، قطارهای بدون چرخ و موتور را به ثبت اختراعات رسانده ام كه ویژگیهای بسیار خارق العاده ای دارد و میتواند منشأ تحول در دنیا باشد . چرا یك قطار برای 50 تن كار مفید 50 هزار تن جرم مرده را به دنبال میكشد؟ به همین دلیل قطعاتی مثل چرخ و لوكوموتیو را روی ریل قرار داده ایم و ریل را متحرك كرده ایم به همین دلیل هزینه ها به 10 درصد كاهش پیدا كرده و امنیت به 100 درصد رسیده و جایگزین هواپیما و همچنین با هزینه ی ساخت كمتر از قطارهای فعلی .