کلیپ آموزش فناوری های نوین : ساماندهی گردش آب

گیاهان در ساماندهی چرخه آب نقش بسزایی دارند به این صورت که آبی که در اثر باران و برف وارد خاک وسفره های زیرزمینی می گردد توسط ریشه گیاهان بر اساس فرایند اسمزی جذب شده وآب موجود در جونیز بوسیله برگها جذب می گردد و از طرف دیگر آب موجود در گیاه طی فرایند های تعرق و تعریق بصورت بخار یا قطره های آب از طریق روزنه های هوایی و آبی موجود در برگها به بیرون دفع می شود. به این ترتیب گیاهان باعث تعدیل رطوبت هوا می گردند. کمربند سبز در شهرها معمولاً با هدف ایجاد بادشکن و فیلتر طبیعی به‌منظور مقابله با پدیده گرد و غبار، شن‌های روان، بادهای موسمی و ایجاد اکوسیستم طبیعی پیش‌بینی می‌شوند. یکی از مهمترین تأثیرات این پروژه‌ها توسعه فضاهای سبز شهری و تولید اکسیژن است. علاوه بر این، گیاهان با فرایند تعریقی که انجام می‌دهند دمای محیط را تعدیل می‌کنند. به‌طوری‌که پوشش‌های گیاهی قادرند در گرم‌ترین روزهای تابستان دمای محیط پیرامون خود را تا چهار درجه سانتی‌گراد کاهش دهند و در عین حال ۵۰ درصد بر رطوبت هوا اضافه کنند. از دیگر تأثیرات عمده فضای سبز، جذب گرد و غبار است؛ به‌طوری‌که یک هکتار فضای سبز شهری از نوع درختی و پوشش چمنی و بوته‌ای قادر است در هر نوبت بارندگی ۶۸ تن گرد و غبار را جذب کن