کلیپ آموزش قوانین و مقررات : اصل یکصد و بیست و نهم قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک مقدمه، چهارده فصل و یکصد و هفتاد و هفت اصل می باشد. موضوع فصل نهم: قوه مجریه /مبحث اول – ریاست جمهوری و وزرا / اصل یکصد و بیست و نهم: اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است.