کلیپ آموزش قوانین و مقررات : تفکیک اسناد املاک

طبق ماده 101 قانون شهرداری ها نقشه تفکیک شده که به تایید شهرداری رسیده باشد ملاک و معیار برای اداره ثبت خواهد بود. طبق قانون اصلاحی ماده 101قانون شهرداری ها افراد متقاضی نقشه تفکیکی را به شهرداری ارائه دهند. در صورت تایید شهرداری افراد به یکی از دفاتر ثبت اسناد مراجعه کرده و نقشه تفکیکی را ارائه داده و درخواست ثبت می نمایند. دفاتر نقشه تفکیکی را به اداره ثبت (جهت تطبیق با سوابق ثبتی) ارسال می دارند و در نهایت ثبت سندها انجام خواهد شد.