کلیپ آموزش قوانین و مقررات : اصل یکصد و پنجاه و پنجم قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک مقدمه، چهارده فصل و یکصد و هفتاد و هفت اصل می باشد. موضوع فصل دهم: سیاست خارجی / اصل یکصد و پنجاه و پنجم: دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.