سرباز های بی رمق !!!

دوران سربازی دورانی پر از خاطره است.دراین کلیپ، اوج بی نظمی و بی حالی سربازان را در حین ورزش خواهید دید