سکانس به یادماندنی (هما روستا/ پرنده کوچک خوشبختی ۱۳۶۶)

سکانس به یادماندنی (هما روستا/ پرنده کوچک خوشبختی ۱۳۶۶)