سخنرانی دکتر حسن روحانی در سازمان ملل متحد

سخنرانی دکتر حسن روحانی در هفتادمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد