از ضریح عبدالعظیم حسنی (ع) به طرف امامزاده حمزه (ع)

واقعاً صفا داشت، دَم ورودی امامزاده حمزه (ع) که رسیدم، خادم اشاره زد و گفت فیلمبرداری نکن، منم اطاعت امر کردم، یعنی هر جا رفتم خدّام گیرم دادن :)