فاجعه منا از دید شاهدان عینی

فاجعه منا از دید شاهدان عینی
این کلیپ رو ببیند اگه هنوز تو فاجعه منا نفهمیدید چیشد
و چرا این طوری شد

خبریمنافاجعه مناشاهدان عینی در عربستانشاهد در مناشاهدان در منا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x