وزیر خارجه عربستان : ایران نمیتواند بازی سیاسی کند

وزیر خارجه عربستان : ایران نمیتواند بازی سیاسی کند
وزیر خارجه عربستان : ایران نمیتواند درباره فاجعه منا بازی سیاسی انجام دهد

خبریعربستانوزیر خارجه عربستانبازی سیاسیایرانسیاسی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x