فروش ۵۰۸ میلیونی پیکان علی کریمی برای خیریه

فروش ۵۰۸ میلیونی پیکان علی کریمی برای خیریه
فروش ۵۰۸ میلیونی پیکان علی کریمی برای کمک به انسانهای نیازمند و خیریه
علی کریمی , خیریه