نگاهی به پرهزینه ترین فیلم تاریخ ایران(پیامپر (ص) )

نگاهی به پرهزینه ترین فیلم تاریخ ایران(پیامپر (ص) )
۱۸ میلیون نفر باید فیلم مجیدی را ببینند! نگاهی به پرهزینه ترین فیلم تاریخ ایران(محمد رسول(ص) ) پر هزینه ترین فیلم سینمایی تاریخ ایران با هزینه ۱۱۶ میلیارد تومان این روزها به صورت گسترده در حال اکرانه