همکار کریس انجل در حین انجام نمایش نزدیک بود غرق بشه

همکار کریس انجل در حین انجام نمایش نزدیک بود غرق بشه
نزدیک بود یکی از دوستان کریس انجل غرق بشهً! اسپنسر هورسمن در حال اجرای برنامه تبلیغی برای کریس انجل بود که نتونست کارشو درست انجام بده نزدیک بود غرق بشه! جناب هورسمن نمایش خروج از محفظه ی پر از آب رو انتخاب کرده بود که موفق نشد به موقع ازش خارج بشه – ۲ دقیقه صبر کردن مسئولین برگزاری –و دیدن نمیتونه خارج بشه آوردنش پایین