خوشحالی بازیکنان و طرفداران اتلتیکومادرید در نیوکمپ

خوشحالی بازیکنان و طرفداران اتلتیکومادرید در نیوکمپ