شکنجه پدر دختر به توصیه رمال احمق

شکنجه پدر دختر به توصیه رمال احمق
جام جم: در روستایی در ولایت سر پل افغانستان واقع در شمال این کشور خانه مردی مورد سرقت قرار می گیرد. مرد برای یافتن سارق متوسل به فال بین یا رمال روستا می شود. رمال هم پیرمردی از اهالی روستا را به عنوان سارق معرفی می کند.کدخدا به اتفاق ریش سفیدان روستا به خانه پیرمرد از همه جا بی خبر رفته و او را از خانه اش بیرون می کشند. آنها پیرمرد بیگناه را مورد بی احترامی..