موتور سوار و بلای ناگهانی_بدشانسی

موتور سوار و بلای ناگهانی_بدشانسی
منبع : جام جم نما : گاهی آدم واقعا بدبیاری می آورد و بدون اینکه کمترین تقصیری داشته باشد اشتباه دیگران گریبان گیر آدم شده و باید تاوان ناخواسته ای بپردازد.، درست مانند این موتور سوار بدشانس و نگونبخت.فیلم را با هم ببینیم.