نتیجه خوابیدن سر کلاس درس_معلم روانی

نتیجه خوابیدن سر کلاس درس_معلم روانی
منبع : جام جم نما: خوابیدن سر کلاس درس آخر و عاقبت خوشی ندارد به ویژه سرکلاس یک معلم عصبی و نیمه دیوانه.دانش آموز سر کلاس خوابش گرفته و سرش را روی میز می گذارد تا چرتی بزند.هم کلاسی بغل دستی اش سعی میکند قبل از اینکه معلم که در حال درس دادن است،متوجه شود او را بیدار کند.تلاش او بی نتیجه است و معلم هم متوجه خوابیدن دانش آموز می شود.کاش پسرک با داشتن چنین آموزگار عصبی/