پسر جوان عقده ای روانی دیوانه در مترو

پسر جوان عقده ای روانی دیوانه در مترو
منبع : جام جم نما: جوان شرور و بدجنس زن در واگن مترو مقابل در باز ایستاده منتظر بسته شدن در است. جوانی که باید او را جزو اراذل و اوباش دانست با بلند شدن بوق هشدار بسته شدن درها با زدن تنه زن را از واگن بیرون می اندازد تا بخندد. / دانلود خطر احتیاط هشدار کرم داشتن مرد کثافت آشغال بیماری روحی عقب افتاده بی شعور آزار اذیت