تیجه آزار دادن حیوانات سگ ولگرد

تیجه آزار دادن حیوانات سگ ولگرد
منبع : جام جم نما: سگ ولگردی از باز بودن در یک کافه اینترنتی استفاده کرده و در جستجوی غذا داخل می شود. حیوان به سراغ سطل می رود تا بلکه غذایی بیابد. جوانی وارد کافه اینترنتی شده و برای زدن لگدی به سگ دورخیز می کند اما... فیلم را با هم ببینیم. // زمین خوردن کمردرد نتیجه آخر عاقبت فرجام آزار رساندن اذیت کردن موجودات زبان بسته بی گناه