کلیپ آموزش آشپزی : آموزش گل آهاری از سبزیجات

برای تهیه ی گل آهاری از هویج یا شلغم یا ترب سفید استفاده می شود. در ابتدا، آنها را به صورت استوانه ای برش می دهیم. همانند حالت پوست کندن آن را به شکل ورقه ای نازک درمی آوریم، با کارد برشهای ریز می زنیم یا از رنده مخصوص استفاده می کنیم. بعد برشها را از هم باز می کنیم. وسط یک تکه هویج به شکل تخم، شیار زده و ورقه را دور آن می پیچیم و با نخ می بندیم. به صورت وارون داخل آب می گذاریم تا شکافها کاملا باز شوند. گل آهاری برای تزئین سالاد یا غذای موردنظر آماده است.