كسی از گربه های ایرانی خبر دارد؟

كسی از گربه های ایرانی خبر دارد؟
در این کلیپ وعضیت گربه های ایرانی رو میبیند .
به چه وعضیتی افتاده اند