اجرای زنده ندیم در شبکه یک

ندیم عمرانی خواننده خوب کشورمون تو شبکه یک
اجرای زنده کردند که تو این کلیپ میتونید ببنید .
و لذت ببرید .