کلیپ آموزش آشپزی : تزئین جعبه

برای تزیین جعبه های مختلف از کارهای دستی زیبایی که کوچک هستند و قابل قاب گرفتن نیستند استفاده می کنیم. پارچه باید کمی بزرگتر از در جعبه باشد و بایستی به اندازه در جعبه، پشم شیشه یا ابر نازک داشته باشیم. ابتدا روی در جعبه را کامل با چسب حرارتی چسب می زنیم و پشم شیشه را که دقیقا اندازه در جعبه است روی آن می چسبانیم. پارچه مورد نظر را با سوزن به پشم شیشه محکم می کنیم تا پارچه ثابت بماند. یک طرف در جعبه را چسب می زنیم و پارچه را به آرامی روی آن قرار می دهیم و می چسبانیم. سپس طرف مقابل در جعبه را چسب می زنیم و پارچه را کمی می کشیم و با دقت روی آن می چسبانیم. طرف دیگر کار را چسب می زنیم، پارچه را می چسبانیم و سپس طرف مقابل را چسب زده ، پارچه را کمی می کشیم و می چسبانیم . گوشه ها را در انتهای کار چسب زده و با دقت و حوصله پارچه را می چسبانیم. با قیچی اطراف پارچه را می بریم و دور تا دور لبه پارچه را با نوار کنفی می چسبانیم. بدنه و دیواره جعبه را هم با روبان های زیبا به همان روش بالا می چسبانیم و پایین دیواره جعبه را با همان نواری که برای در جعبه استفاده کرده بودیم، می چسبانیم. قسمت بالای دیواره جعبه بایستی آزاد باشد که در جعبه براحتی باز و بسته شود. درون جعبه را می توانیم با پارچه مخمل یا حریر بپوشانیم و اطراف آنرا با همان نواری…