تیزر رسمی - تویوتا Prius جدید

تیزر رسمی - تویوتا Prius جدید
NEW ۲۰۱۶ Toyota Prius - World Premiere