مصدومیت مسی در دیدار دیشب

بر نگران كننده برای طرفداران مسی ..مصدومیت دقیقه ۹ مسی از ناحیه زانوی چپ، به نظر می رسد از چیزی که تصور می شد جدی تر باشد. در بررسی هایی که در بیمارستان روی پای مسی انجام شده است، مشخص شده که او حداقل ۶ تا۸ هفته از میادین دور خواهد بود