مصدومیت مسی در دیدار دیشب

372
06 مهر 1394

بر نگران كننده برای طرفداران مسی ..مصدومیت دقیقه ۹ مسی از ناحیه زانوی چپ، به نظر می رسد از چیزی که تصور می شد جدی تر باشد. در بررسی هایی که در بیمارستان روی پای مسی انجام شده است، مشخص شده که او حداقل ۶ تا۸ هفته از میادین دور خواهد بود

فیلممصدومیتمسیفوتبالدیشببازی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x