پارک زیر آب در اتریش ، جالبناک و دیدنیییییییی

هر سال هنگام آب شدن برف ها در اتریش پارک زیبایی زیر آب فرو رفته و تبدیل به پارک زیر آبی می شود.پارک سبز در تراگوس اتریش واقع شده و با آب شدن برفهای کوه کارست، در مساحتی به وسعت ۲ هزار در ۴ هزار متر مربع ایجاد می شود.پل ها، صندلی های پارک، درختان و سایر اشیا به زیر آب فرو رفته و بدلیل شفافیت آب کوهستان کاملا نمایان می شوند، در حالی که زیر آب رفته اند