ﻫﺎﻟﻪ ﺍﺗﺸﯿﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﻧﮓ ﺩﻭﺭ ﻣﺎﻩ

درتاریخ هفتم سپتامبر یعنی دقیقا امروز، می توانید برای نخستین بار در سی سال اخیر شاهد وقوع همزمان «اَبَر ماه» یا «ماه افروخته» و ماه گرفتگی کامل باشید