واکنش انقلابی امام خمینی (ره) به توطئه گران

واکنش انقلابی امام خمینی (ره) به توطئه گران که در پوشش آزادی فساد و توطئه می کنند و ممنوعیت فعالیت احزاب آنان