واکنش انقلابی امام خمینی (ره) به توطئه گران

واکنش انقلابی امام خمینی (ره) به توطئه گران که در پوشش آزادی فساد و توطئه می کنند و ممنوعیت فعالیت احزاب آنان

سیاسیامام خمینیآزادی احزابجناح های سیاسیتوطئه گرانامام خمینی ره

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x