امام خمینی (ره): آنان که خواب آمریکا را می بینند ...

کلام ناب امام خمینی درباره رابطه با آمریکا . گزیده سخنرانی مورخ ۱۳۶۴/۱/۲۹