منطق امام؛ هر جا ظلم شود، ما طرفدار مظلومیم

این منطق، منطقِ امام خمینی (ره) است.

مذهبیمنطق امام خمینی رهامام خمینی رهمنطق امامهر جا ظلم شودما طرفدار مظلومیم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x