چرا امام خمینی (ره) را می زنند؟ «مهم»

برگرفته از کتاب پایی که جا ماند نوشته سید ناصر حسینی پور