چرا اینستاگرام اکانت امام خمینی (ره) را حذف کرد؟

چرا اینستاگرام اکانت امام خمینی (ره) را حذف کرد؟

سیاسیامام خمینی رهاینستاگرام امام خمینیاکانت امام خمینیحذف اینستاگرام امام خمینی رهحذف اکانت امام خمینی ره

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x