اعتقاد به استقلال ملّی کشور و رد سلطه پذیری

امام خامنه ای (حفظه الله): یکی دیگر از نقاط اصلی و خطوط اصلی تفکّر امام (ره)، مسئله ی استقلال کشور، ردّ سلطه پذیری است